Name Owner Registered
libzypp-daily Thomas Karl Pietrowski 2013-06-10 05:11:35 UTC
zypper-daily Acidburn_Zero 2014-01-30 01:15:58 UTC