Merge proposals dependent on lp:~akopytov/percona-xtrabackup/rebase-2.3-on-mysql-5.6.22

lp:~akopytov/percona-xtrabackup/rebase-2.3-on-mysql-5.6.22 has no merge proposals.