Merge proposals

xapian1.3-bindings in Ubuntu has no merge proposals.